Kontakt
Przedszkole Samorządowe
w Niegardowie wraz z Oddziałem
w Piotrkowicach Małych
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTORIA PRZEDSZKOLA

 

 
 
 

Dawno temu w roku 1977 w budynku wynajętym od Banku Spółdzielczego w Niegardowie
powstało jednooddziałowe przedszkole aby małe dzieci mogły w nim się bawić, rozwijać zdolności
i swój ślad zostawić... Dyrektorem przedszkola była wówczas Pani Janina Kotzyba.

Od roku 1985 dyrektorem przedszkola została Pani Ewa Wilk.

Począwszy od dnia 01.09.2016 roku nowym dyrektorem przedszkola - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - została Pani Dalila Adamczyk.

 
 
 
 

W roku szkolnym 2005/2006 w Niegardowie został utworzony drugi oddział,
ponieważ wzrosło zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu. 

 
 

 

 

 

Od roku 2008/2009 Przedszkole w Niegardowie jest przedszkolem trzech oddziałowym.
Dwa oddziały w miejscowości Niegardów i jeden oddział w miejscowości Piotrkowice Małe.

Przeglądając kroniki naszego przedszkola możemy przemieścić się w czasie i zauważyć,
że pomimo trudów otaczającej rzeczywistości tamtych lat, dzieci wydają nam się takie same jak dziś: uśmiechnięte, beztroskie, pełne chęci do działania.


Dzieci, które radują się na balach karnawałowych, uczestniczą w różnych
uroczystościach i przedsięwzięciach przedszkolnych.

 

 


 
   

 

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest
w godzinach od 8:00 do 13:00.

 

Przedszkole zapewnia trzy posiłki dziennie
(śniadanie, obiad, podwieczorek).

 

Corocznie mury naszego przedszkola opuszcza grupa dzieci
odchodząca do klas I.


Z badań nad ich losami na kolejnych szczeblach edukacji wynika,
że są dobrze przygotowane do podejmowania stawianych im zadań
pod względem dydaktycznym i wychowawczym.

 

Nad bezpieczeństwem i rozwojem dzieci czuwa wyspecjalizowana
kadra pedagogiczna.
Nauczycielki podnoszą swe kwalifikacje zawodowe
na kursach i warsztatach w celu poznania nowoczesnych metod
i form pracy z dziećmi.

 

 


 

  Przedszkole ponadto zapewnia bezpłatne zajęcia logopedyczne.



W przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia z języka angielskiego
dwa razy w tygodniu.


       


 

W roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu działają 3 oddziały :

 

 

 

 • W NIEGARDOWIE
       

 

I.  D O M I S I E

5 - 6 - latki

 

 
 • Nauczyciele:
 

mgr Ewelina Kozioł  - wychowawca grupy

mgr Monika Ręczak

mgr Patrycja Karbowniczek - nauczyciel języka angielskiego

mgr Olga Smoróg - katecheta

           


 

 

II.  J E Ż Y K I


3 - 4 - latki

 

 
 • Nauczyciele:
 

mgr Sylwia Błaut - wychowawca grupy

mgr Anna Radosz

mgr Patrycja Karbowniczek  - nauczyciel języka angielskiego

mgr Olga Smoróg - katecheta

 

     

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:
 

  - Lucyna Sołek

 - Katarzyna Zasada

-  Paulina Florek

 

 

 


 

     
 • W PIOTRKOWICACH MAŁYCH
   
   

 

III. Ż U C Z K I 

3 - 4 - 5 - 6 - latki

 

 
 • Nauczyciele:
 

mgr Małgorzata Jacak - wychowawca grupy

mgr Anna Radosz

mgr  Patrycja Karbowniczek  - nauczyciel języka angielskiego   

Dr Elżbieta Piwowarczyk - katecheta

 
 
 
  PRACOWNICY OBSŁUGI:
 

- Wiesława Płaszewska

- Dorota Czarnota

 

 

 

 

 

 


 

 

 

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie - naucz
Jeśli nie wie - wytłumacz
Jeśli nie może - pomóż”

Janusz Korczak

 

 




  

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W NIEGARDOWIE
Z ODZIAŁEM W PIOTRKOWICACH MAŁYCH
NA LATA 2018/2021

 


MOTTO:
 „ Nauczę Cię kochać, dbać, szanować, liczyć, pisać i rachować,
byś mógł  kiedyś świat kreować”

                                        
(P. Kozioł Ewelina nauczycielka przedszkola w Niegardowie)
 

 

 

 

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Statut Przedszkola Samorządowego w Niegardowie.

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE


   Samorządowe Przedszkole w Niegardowie z oddziałem w Piotrkowicach Małych zapewnia wszystkim wychowankom  wszechstronny i  bezpieczny rozwój. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Czas spędzony w naszym przedszkolu jest fascynującą przygodą: pełną kreatywnych zabaw, radości oraz możliwości całościowego rozwoju i zdobycia wiedzy. Dokładamy starań, aby każde dziecko czuło się  kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Przestrzegamy praw dziecka zgodnych z aktami prawnymi, czyli Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencją Praw Dziecka oraz Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka. Uczymy dzieci tolerancji, akceptacji i szacunku do kolegów z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi .Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele mający najwyższe przygotowanie pedagogiczne do pracy z tak małymi dziećmi. W przedszkolu pracuje logopeda, oraz nauczyciel języka angielskiego. Nauczyciele w pracy wychowawczo-dydaktycznej preferują metody aktywne, które wyzwalają potencjał twórczy dzieci.


  W naszym przedszkolu dziecko ma prawo do:
- radości
- wyrażania swoich uczuć i myśli
- szacunku
- nauki przez zabawę
- niepowodzeń i łez
- własności
- bycia sobą
- niewiedzy
- upadków
- tajemnicy
- własnego zdania
- prywatności
- życia bez przemocy
- życia bez poniżania

  Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców tj. od 7.30 do 16. Przedszkolem kieruje Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, wyłoniony w drodze konkursu. Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Gminy Koniusza. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. Przedszkole mieści się w dwóch budynkach tj. jeden budynek placówki znajduje się w wynajętym lokalu od Banku Spółdzielczego w samym centrum miejscowości Niegardów, a drugi w lokalu Wspólnoty Mieszkaniowej w miejscowości Piotrkowice Małe. Placówka w Niegardowie posiada ogrodzony plac zabaw, z trawiastą nawierzchnią,  na którym znajdują się urządzenia do zabaw dla dzieci . Sale przedszkolne są ciasne, wielofunkcyjne, dobrze wyposażone i estetyczne. Służą dzieciom do zabawy, pracy, odpoczynku i do spożywania posiłków.  Czynimy starania, aby w najbliższych latach zostało wybudowane nowe kilkuoddziałowe przedszkole w Niegardowie.

Do przedszkola co roku uczęszcza 75  dzieci w wieku od  3 do 6 do lat.


Dzieci zorganizowane są w 3 grupach zróżnicowanych pod względem wieku:
pierwsza grupa to dzieci 5-6-letnie    ( Niegardów)
druga grupa to dzieci 3-4-letnie          ( Niegardów)
trzecia grupa mieszana 3-4-5-6-latki  ( Piotrkowice Małe)

  Nasza placówka zapewnia dzieciom nie tylko realizację Podstawy Programowej, ale także umożliwia udział w zajęciach z języka angielskiego , logopedii, religii a także w zajęciach kulinarnych innowacji pedagogicznej „ Mały skrzat poznaje kulinarny Świat” oraz w wielu wycieczkach i konkursach. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej. Zagospodarowanie czasu dla dzieci przebywających w placówce przewiduje następujące aktywności dzieci:
 •   1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu,
•    1/5 czasu dzieci bawią się,
•    2/5 czasu zaplanowane jest na wszystkie czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,
•    1/5 czasu zajmują dzieciom zajęcia dydaktyczne
Kadra pedagogiczna liczy 7  nauczycieli z wyższym wykształceniem
pedagogicznym, odpowiednimi kwalifikacjami oraz długoletnim stażem pracy
w zawodzie. Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i
pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach
doskonalenia zawodowego. Pracę przedszkola wspomaga łącznie 4 pracowników obsługi.
  Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, które wpisują się w kalendarz imprez
i uroczystości przedszkola.

  MISJA PRZEDSZKOLA
Absolwent naszego przedszkola jest radosny, samodzielny i zaradny.
Gotowy do podjęcia nauki w szkole.

 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA


Przedszkole wyznacza następujące priorytety:
koncepcja pracy służy sprawnemu zarządzaniu przedszkolem
koncepcja pracy ukierunkowuje pracę przedszkola na rozwój swoich wychowanków
przedszkole podejmuje działania zmierzające do objęcia wychowaniem przedszkolnym każdego dziecka z Gminy Koniusza
utrzymać dotychczasową, wysoką jakość pracy przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron placówki
absolwent przedszkola posiada umiejętność funkcjonowania w grupie społecznej oraz jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole przedszkole dostosowuje swoje działania do indywidualnych potrzeb i sytuacji dziecka
rozwijamy zainteresowania, uzdolnienia i talenty dzieci
jesteśmy „otwarci” dla dzieci niepełnosprawnych
umożliwiamy dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego rozwijania się
w swoim środowisku z rówieśnikami w przedszkolu
rozwijamy twórczą aktywność dzieci, wdrażając do samodzielności i umiejętności rozwiązywania problemów
w przedszkolu są określane normy społeczne, a przedszkole uczy ich przestrzegania
tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki
kultywujemy tradycje ludowe
budzimy uczucia patriotyczne wobec swej Ojczyzny
współpracujemy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym
stwarzamy radosną atmosferę podczas codziennych działań, by dzieci były pogodne, pełne optymizmu oraz twórcze
nauczyciele są partnerami dzieci w zabawie, grach, swobodnych rozmowach, zachęcają do różnorodnych aktywności
współpraca nauczycieli poprawia jakość pracy przedszkola
analizowanie wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych poprawia jakość pracy przedszkola
nauczyciele podwyższają i rozwijają swoje kompetencje zawodowe
przedszkole osiąga priorytety poprzez realizowanie planów i programów działań
pracownicy placówki dbają o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci
przedszkole zarządzane jest sprawnie, czyli skutecznie i efektywnie

 

 

MODEL NASZEGO WYCHOWANKA


jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami
 jest aktywny, dociekliwy , kreatywny i ambitny
rozumie świat i wartości w nim nagromadzone
dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną
jest przygotowany do roli ucznia
wierzy w siebie, posiada wysoką motywację wewnętrzną do uczenia się
korzysta ze swoich mocnych stron rozwiązując  problemy, które pojawią się w trakcie nauki i w codziennym życiu
szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej   przyrody
odróżnia dobro od zła
dostrzega potrzeby własne i innych
ma świadomość własnej tożsamości
przestrzega  podstawowych wartości
czuje się Polakiem i Europejczykiem
kultywuje tradycje narodowe i regionalne
ma świadomość swoich praw

 

 

                              WIZJA  PRZEDSZKOLA

 


 Przedszkole jest placówką:
kompetentną - profesjonalną
wyposaża dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające im sprostać codziennym sytuacjom i wymaganiom stawianym w szkole
kształtuje młodego człowieka otwartego na kontakty z innymi ludźmi
stwarza warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
respektuje prawa dziecka
różnorodne i skuteczne działania przedszkola, służą wyrównywaniu szans edukacyjnych
wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu
przyjazną dla dziecka, rodzica i pracownika
przekazującym dobre wzorce osobowe
uczącym dbałości o własne zdrowie i środowisko
 dostosowującym wymagania do indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
bezpieczną
zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych
i dostosowanych do potrzeb rozwojowych
dba o poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu
 posiadającą tożsamość
odwołuje się do tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i narodowego
kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną
rozwija umiejętności społeczne dzieci w oparciu o wartości etyczne
buduje system wartości, by dzieci orientowały się w tym, co dobre, a co złe
promuje postawę tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, odmienności narodowościowej, językowej i  kulturowej
 respektującą zasadę zrównoważonego rozwoju
buduje obraz własnej osoby oraz świata
rozwija postawę twórczą,
kształtuje samodzielność dziecka przejawiającą się w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw oraz umiejętności radzenia sobie  z problemami.
wypracowuje gotowość do podjęcia nauki w szkole
rozpoznaje i dostrzega potrzeby dziecka
organizujemy jego aktywność
tworzy bezpieczne i przyjazne miejsce dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, harmonijnie i kreatywnie dzieci  pozyskują  wiedzę o otaczającym ich świecie oraz będą rozwijają swój intelekt, zainteresowania, talenty, zdolności i umiejętności
obserwuje dziecko we wszystkich sferach i fazach jego rozwoju,
a pozyskane informacje wykorzystuje przy opracowywaniu indywidualnych planów opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych ze wskazaniem sposobów usprawniania dziecka w zakresie udzielania mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
 indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka
organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko
integrujemy proces wychowania i edukacji.
otwartą na współpracę ze środowiskiem
przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania
angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola
rodzice są  naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane
wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne
przedszkole nawiązuje współpracę z innymi placówkami i organizacjami społecznymi
w celu tworzenia optymalnego środowiska wychowawczego
przedszkole jest instytucją służebną wobec społeczności lokalnej, stąd starania  bycia otwartym na potrzeby społeczne środowiska w którym funkcjonuje.

W efekcie zrealizowanej wizji przedszkole stanie się wspaniałym miejscem wspólnej zabawy
i pracy oraz wspólnego rozwoju dla przychodzących tu dzieci, jak i dorosłych.


DZIECI


czują się dobrze i bezpiecznie w przedszkolu
wyposażone są w wiedzę i umiejętności na miarę optymalnych, indywidualnych możliwości rozwojowych
osiągają gotowość szkolną i odnoszą sukcesy w szkole
samodzielne
twórcze i kreatywne
przygotowane są do dobrej komunikacji społecznej
odporne emocjonalnie w sytuacjach nowych, trudnych
wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, szanują odrębność
szanują i respektują swoje oraz innych prawa


RODZICE


posiadają pełną informację o działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedszkola
współuczestniczą w realizacji zamierzonych celów i zadań
otwarci na zmiany zachodzące w placówce
pozytywnie oceniają pracę przedszkola


DYREKTOR


prawidłowo realizuje cele nadzoru pedagogicznego
stwarza warunki do prawidłowego wszechstronnego rozwoju dziecka
dba o zapewnienie ładu organizacyjnego w placówce
tworzy właściwy klimat pedagogiczny
stwarza warunki do właściwego rozwoju kadry pedagogicznej dba o własny rozwój
właściwie gospodaruje bazą i finansami
zapewnia właściwą promocję placówki
czyni starania w kierunku  poprawienia bazy lokalowej


NAUCZYCIELE


aktywni i twórczy
chętni do pracy i otwarci na zmiany
odnoszą sukcesy
znają i stosują aktywne metody pracy
wdrażają techniki ewaluacyjne, ich wyniki wyznaczają właściwy kierunek pracy
analizują wiedzę i dbają o swój warsztat pracy
współpracujący ze środowiskiem i rodzicami
samodzielni, refleksyjni- zdolni do samooceny


METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI  


Do realizacji celów koncepcji nasze przedszkole stosuje następujące metody:
Metody czynne:
- metoda samodzielnych doświadczeń
- metoda kierowania własną działalnością dziecka
- metoda zadań stawianych dziecku
- metoda ćwiczeń utrwalających
Metody oglądowe:
- obserwacja i pokaz
- osobisty przykład nauczyciela
- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne
Metody słowne:
- rozmowy
- opowiadania
- zagadki
- objaśnienia i instrukcje
- sposoby społecznego porozumiewania się
- metody żywego słowa
Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie metody pracy:
- twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, R. Labana, Kniessów, ruch   rozwijający W. Sherborne
 -metody stymulujące postawy i myślenie twórcze: P. Dennisona, drama, pedagogika  zabawy Klanza, bajka, relaks, wizualizacja
- „Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
-„Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz
- metody aktywizujące
- aktywne słuchanie muzyki
- techniki twórczego myślenia
- współdziałanie z rodzicami i środowiskiem


SPOSOBY MONITOROWANIA PRACY NAUCZYCIELI


Praca nauczycieli podlega ocenie przez dyrektora. Nauczyciele stosują samoocenę własnej pracy, jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców.  Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
- ankiet
- rozmów z nauczycielami i rodzicami
- hospitacji
- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
- arkuszy oceny pracy nauczyciela, samooceny nauczyciela
- obserwacji zajęć, uroczystości
- analizy wytworów dzieci
- obserwacja współpracy z rodzicami
- lustracja sal i tablic
- analizie dokumentacji pedagogicznej
- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

• zebrania ogólne i grupowe
• konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami
• prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy
programowej, eksponowanie prac dzieci
• zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców
• udział rodziców w wycieczkach integracyjnych, uroczystościach i imprezach przedszkolnych
• włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych
• udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola zainteresowanym, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet


DECYZYJNOŚĆ RODZICÓW

Rodzice mogą współdecydować w zakresie:

? udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z religii, zajęć logopedii )
?czasu pobytu dziecka w przedszkolu
?udziału dziecka w wycieczkach,
?wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej i na
terenie przedszkola
?ustalenia wysokości składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania
?wyboru przedstawicieli do rady rodziców
?opiniowania planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości
przedszkolnych
?organizacji imprez przedszkolnych
?organizacji rytmu dnia
?wygłaszania opinii na temat pracy placówki
?propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola


WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych
niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań,
które realizuje przedszkole.

 

FORMY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

Policja
- zapraszanie policjantów do przedszkola – zapoznanie z umundurowaniem i zawodem  policjanta
- pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę   -kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe
Straż Pożarna
- wycieczka do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
 - przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki
· spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub jednostki
· prelekcje z bezpieczeństwem pożarowym;
· szkolenia pracowników w ramach ppoż.
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
 -  pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia     trudności poprzez przebadanie w poradni)
- udział w kampaniach profilaktycznych
- współdziałanie w zakresie pomocy rodzinie (konsultacje dla rodziców itp.
- wspomaganie nauczycieli i rodziców w procesie pracy korekcyjno-kompensacyjnej
  z dzieckiem oraz wspomaganie rozwoju dzieci zdolnych
- prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki dla nauczycieli i rodziców
- korzystanie przez nauczycieli z warsztatów i szkoleń prowadzonych przez poradnie
 Ośrodek Pomocy Społecznej
- finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
- udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej
- wspieranie rodzin potrzebujących pomoc
Ośrodek Zdrowia w Niegardowie
- pokazy Ratownictwa Medycznego
- współpraca z higienistką, lekarzem pediatrą i stomatologiem, w celu zapewnienia
   prawidłowej opieki lekarskiej oraz wyrabiania nawyków higieniczno - zdrowotnych
- prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu
 życia i profilaktyki zdrowotnej
   Biblioteką Publiczną w Niegardowie
- udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych
- udział przedszkolaków w zajęciach organizowanych w związku z akcją ,,Cała Polska czyta dzieciom”
Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy
 - udział dzieci w uroczystościach lokalnych oraz w spektaklach teatralnych dla dzieci
  zorganizowanych przez GOK
- występy dzieci w ramach przeglądów wokalnych, tanecznych czy teatralnych
 Placówki oświatowe (szkoły i przedszkola)
- adaptacja dzieci 5 i 6-letnich do warunków szkolnych - zapoznanie przedszkolaków ze szkołą
- odwiedziny Uczniów Szkoły Podstawowej w przedszkolu – zaproszenie uczniów na przedszkolne uroczystości
- uczestnictwo przedszkolaków w przedstawieniach przygotowywanych przez uczniów Szkoły Podstawowej
- wspólne obchodzenie uroczystości z okazji Dnia Ziemi
- badanie losów absolwentów poprzez śledzenie ich kariery szkolnej


PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Działania promocyjne obejmują:

?prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich
pracowników przedszkola
?dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym
? prowadzenie strony internetowej i faacebooka przedszkola
?organizacja uroczystości między przedszkolnych
?prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach i na
stronie internetowej przedszkola i faacebooku
?dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
?upowszechnianie informacji o przedszkolu

PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2018/2021

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na
poszczególne lata szkolne.

„JESTEM SAMODZIELNY W DOMU I W PRZEDSZKOLU”

Zadanie:
Wyrabianie elementarnych przyzwyczajeń higieniczno –kulturalnych u dzieci w
domu i w przedszkolu poprzez świadome dbanie o higienę osobistą, estetyczny
wygląd, porządek oraz ogólną kulturę zachowania.


WSKAŹNIKI UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:


• właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie
• samodzielnie ubiera się i rozbiera
• dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie
• utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
• potrafi poprawnie umyć się i wytrzeć
• samodzielnie korzysta z toalety
• wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc

„TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK”

Zadanie:
Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez stosowanie aktywizujących metod
nauczania.


WSKAŹNIKI UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:


• odgrywa rolę w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
• wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, w przedstawieniu i w teatrze
• śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w tańcach i muzykowaniu
• tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych a także improwizuje ją ruchem
• umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych

„NASZE EMOCJE I ZACHOWANIA”

Zadanie:
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

 

WSKAŹNIKI UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:


• kształtowanie u dziecka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
• kształtowanie postaw związanych z pełnieniem ról społecznych, które dziecko
aktualnie pełni
• uczenie nowych sposobów rozwiązywania napięć i konfliktów
• pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania, akceptowanych społecznie
• przechodzenie od emocji słabo uświadomionych do świadomej kontroli
• kształtowanie wyrażania własnych emocji różnych formach aktywności

„PRZEDSZKOLAK PRZYSZŁYM CZYTELNIKIEM”

Zadania:
• rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji
do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przed szkolnych
• kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki, jako źródła wiedzy i przeżyć wyrabianie
u dzieci pozytywnego nastawienia do podjęcia trudu nauki czytania

 

WSKAŹNIKI UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:


• systematycznie korzystają z kącików książki
• wypożyczają książeczki z rodzicami z biblioteki publicznej
• wzbogaciły zasób słownictwa
• wzbogaciły wrażenia i doznania estetyczne
• szanują książki
• są śmiałe i otwarte na kontakty
• współdziałają w zespole, dobierają role podczas zabawy w teatr i wcielają się w role
bohaterów z bajek
• konstruują dłuższe wypowiedzi na temat czytanych bajek, opowiadań
• potrafią uważnie słuchać tekst czytany.
• znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów.
• interesuje się tekstem i literami
• podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy
• odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.

„SPRAWNOŚĆ RUCHOWA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA”

Zadanie:
Stymulowanie i doskonalenie sprawności psychomotorycznej, jak również
przyswajanie, opanowywanie przez dziecko różnych umiejętności i nawyków
ruchowych o znaczeniu zdrowotno–rekreacyjnym oraz sportowym.

 

WSKAŹNIKI UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:


• uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów,
przyrządów i rekwizytów
• posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej
• estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni
• potrafią łączyć ruch z muzyką
• wykazują sprawność fizyczną
• posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne
• dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.
• uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów,
przyrządów i rekwizytów.
• posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej
„ JEMY ZDROWO KOLOROWO”

Zadanie:
Wzrost świadomości wśród  dzieci i rodziców na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia człowieka, promowanie zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych

 

WSKAŹNIKI UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:


• zna układ piramidy żywieniowej
• rozumie potrzebę spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia(warzyw, owoców, produktów mlecznych, zbożowych, ryb i wody)
• rozumie potrzebę powstrzymywania się od jedzenia produktów nie sprzyjających zdrowiu ( np. słodycze, coca- cola, fast- foodów )
• określa smak i zapach wybranych produktów żywnościowych
• rozumie konieczność mycia owoców i warzyw
• potrafi bezpiecznie korzystać z urządzeń i przyborów kuchennych
• potrafi kulturalnie spożywać posiłki
• wie co oznacza słowo jadłospis i potrafi prawidłowo układać własny

Niech nasi absolwenci, będą zawsze uśmiechnięci,
niech wspominają mile i czule, wspólnie spędzone chwile.
Niech wiedza zdobyta w przedszkolu będzie  trwała
a mądrość naszych przedszkolaków sukcesów im dostarczała.

                             (Wiersz p. Kozioł Eweliny nauczycielki przedszkola w Niegardowie)


EWALUACJA I KRYTERIA SUKCESU

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez
porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata
szkolne. Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola oraz opinię nauczycieli i pracowników obsługi na temat wyników zamierzeń koncepcji.

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego w Niegardowie i zatwierdziła ją Uchwałą nr           do realizacji na posiedzeniu w dniu 30.08.2018r.

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego w Niegardowie na lata 2018/2021.została przedstawiona i zaopiniowana pozytywnie na zebraniu Rady Rodziców w dniu 05.09.2018 r.

UWAGI KOŃCOWE:

Uszczegółowieniem koncepcji pracy przedszkola, która jest otwarta i może być modyfikowana oraz poszerzana o nowe treści  jest  roczny plan pracy przedszkola.


 
 

ROCZNY PLAN PRACY
OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NIEGARDOWIE
Z ODDZIAŁEM W PIOTRKOWICACH MAŁYCH

WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W NIEGARDOWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168 poz. 1324),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 • Statut przedszkola

Roczny Plan Pracy Opiekuńczo - Wychowawczo - Dydaktycznej Samorządowego Przedszkola w Niegardowie został opracowany w oparciu o:

 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny 2017/2018,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań dzieci,
 • oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 • treści podstawy programowej,
 • Koncepcję pracy przedszkola na lata 2018 - 2021

 

W roku szkolnym 2018/2019 plan pracy wychowawczo - dydaktycznej w naszym przedszkolu realizowany będzie w oparciu o następujące priorytety:

 • Wspomaganie indywidualnego toku rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego tempem
  i możliwościami podejmowania zadań.
 • Tworzenie warunków do kreatywnego rozwoju dziecka do różnych płaszczyzn jego aktywności.
 • "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej".
 • "Kształtowane są podstawy i respektowane normy społeczne".

 

Zadania placówki to:

 • troska o zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój wychowanków,
 • pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności dziecka na rzecz własnego rozwoju poprzez oddziaływanie na wyobraźnię i fantazję,
 • wyrównywanie szans edukacyjno – wychowawczych dzieci,
 • promowanie placówki w środowisku poprzez udział w różnorodnych konkursach
  i działaniach,
 • przestrzeganie praw dzieci,
 • wdrażanie i kontynuowanie innowacji pedagogicznych

Cel do zrealizowania:

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji.

Spodziewane efekty:

 1. Nauczyciele przygotowują zajęcia w sposób zindywidualizowany, zgodnie
  z podstawą programową wychowania przedszkolnego, pobudzając inwencję
  i aktywność dzieci.
 2. Dzieci są aktywne i ciekawe świata.
 3. Promowane są wartości wychowawcze.
 4. Przedszkolaki nabywają świadomości swoich praw i obowiązków.
 5. Dziecko kończące edukację przedszkolną osiąga dojrzałość szkolną i jest gotowe do podjęcia nauki w klasie I.
 6. Rodzice i nauczyciele są partnerami, którzy wspólnie decydują o podejmowanych przez przedszkole działaniach na rzecz rozwoju dziecka.

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Obszar: Opieka, wychowanie, edukacja

 

Cel

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

 

1. Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej

 

1. Przyjęcie wniosków od nauczycieli w sprawie dopuszczenia programów

Dyrektor

Czerwiec 2018

2. Weryfikacja ramowych rozkładów dnia w kontekście proporcji zagospodarowania czasu, uwzględnienie w szczególności: 

- Zajęć i zabaw dowolnych,

- Aktywności na powietrzu, 

- Zajęć dydaktycznych.

Dyrektor

Wrzesień 2018

 

2. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

 

1. Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne ze wskazaniem zajęć dydaktycznych oraz zamierzonych osiągnięć dzieci)

 

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Dwa dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca

2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji.

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Po pierwszym
i drugim półroczu

 

3. System wychowawczy przedszkola

1. Ustalenie systemu motywacyjnego w grupach

Nauczycielki grup

Wrzesień 2018

2. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania
i postępowania.

Nauczycielki grup

Wrzesień 2018

3. Analiza i uzgodnienie z rodzicami przedszkolnego systemu motywowania do właściwego zachowania i postępowania

Nauczycielki grup

Wrzesień 2018

4. Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie.

Nauczycielki poszczególnych grup

Według potrzeb

5. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci.

Nauczycielki grup

Według potrzeb

6. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, pozyskanie informacji na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań

 

 

Nauczycielki grup

W razie potrzeby Dyrektor Zespołu

 

 

Po pierwszym i drugim półroczu

 

4. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci.

1. Przygotowanie w salach kącików zainteresowań: 

- Przyrodniczego,

- Plastycznego,

- Muzycznego,

-  Konstrukcyjnego,

-  Innych.

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

Wrzesień 2018

2. Organizacja kącików do zabaw okolicznościowych lub tematyki kompleksowej.

 

Nauczycielki grup

 

Cały rok szkolny

3. Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów kompleksowych.

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Cały rok szkolny

4. Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i angażowanie do udziału w nich innych dzieci.

 

Nauczycielki grup

 

Cały rok szkolny

5. Prowadzenie zajęć w zespołach dotyczących nauki:

 - Rozbierania i ubierania,

-  Składania ubrań

-  Mycia rąk,

-  Nakrywania do stołu.

 

Nauczycielki poszczególnych grup

 

Cały rok szkolny

6. Cykliczne organizowanie sprzątania w sali przedszkolnej (segregowanie klocków, układanie zabawek itp.).

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Cały rok szkolny

7. Organizowanie kół zainteresowań np.

-Plastycznego,

- Tanecznego,

- Kulinarnego,

- Doświadczalnego

- Kontynuacja kółka teatralnego „Sceniczne Żuczki”.

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

Cały rok szkolny

8. Organizowanie występów wokalnotanecznych, teatralnych przed grupą lub zaproszonymi gośćmi, pozwalających dziecku na twórcze wyrażanie własnych przeżyć i myśli (zabawy z elementami dramy i pantomimy).

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Cały rok szkolny

 

5. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa
i aktywności ruchowej.

1. Codzienna realizacja ćwiczeń porannych, systematyczne stosowanie zestawów zabaw ruchowych.

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Cały rok szkolny

2. Codzienna realizacja zabaw ruchowych – minimum dwie zabawy dziennie

 

Nauczycielki grup

 

Cały rok szkolny

3.Praktyczna nauka korzystania z urządzeń na terenie przedszkola.

 

Nauczycielki grup

 

Cały rok szkolny

4. Praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię.

Nauczycielki grup

Cały rok szkolny

5. Spotkanie z policjantem – wdrażanie do nabywania umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

Nauczycielki grup

 

Działania

Cały rok szkolny Spotkanie – październik 2018

6. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci z przedszkola – we współpracy ze strażą pożarną

 

Nauczycielki grup

 

Raz w roku

7. Kontynuacja Innowacji "Mały skrzat poznaje kulinarny świat" mającej na celu zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania się.

 

Nauczycielki grup

 

Cały rok szkolny

 

6. Tworzenie warunków do obserwowania
 i badania świata roślin i zwierząt,
a także nabywanie praktycznych umiejętności
w zakresie poznawania jej różnorodności
i ochrony.

1. Udział w akcji „Sprzątanie świata” organizowanej na terenie ogródka przedszkolnego oraz terenie wokół przedszkola.

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Wrzesień - Kwiecień

2. Założenie hodowli roślin w kąciku przyrody

Nauczycielki grup

Październik - Kwiecień

3. Poznawanie różnych ekosystemów – planowanie tematów kompleksowych (rośliny, zwierzęta, korzyści dla człowieka pochodzące ze świata uprawianych roślin, normy zachowania). Współudział w projektach i programach:

- Klubu Miłośników Przyrody „Rzekotka” w Piotrkowicach Małych,

- Kubusiowi Przyjaciele Natury,

-„Czyste powietrze”

 

 

 

Nauczycielki grup

Przy współpracy z autorami projektów i programów

 

 

 

Cały rok szkolny

4. Systematyczne włączanie zabaw badawczych, doświadczeń i eksperymentów w Innowacji pedagogicznej „Mali badacze poznają świat”

 

Nauczycielki grup

Nawiązanie współpracy
z nauczycielami szkoły

 

 

Cały rok szkolny

5. Poznanie sposobów dbania o przyrodę:

- segregacja odpadów,

- oszczędność wody,

- recykling

Itp.

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Cały rok szkolny

6.Systematyczne obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym oraz w okolicy przedszkola: 

- zmiany w pogodzie,

-  zmiany w przyrodzie

- dotyczącepory roku, 

-  różnorodność w przyrodzie

-  barwy, kształty itd.,

-  zwyczaje zwierząt,

-   inne.

 

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

 

Cały rok szkolny

Obszar: wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

 

1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi:

-  wstępne,

-  końcowe.

 

 

Nauczycielki grup

 

Dwie obserwacje w ciągu roku szkolnego

2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju.

 

Nauczycielki grup

 

Paźdzernik/Listopad 2018

3. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych.

 

Nauczycielki grup

 

Cały rok szkolny

4. Opracowanie indywidualnych planów wspomagania i korygowania rozwoju dla wybranych dzieci.

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Listopad 2018

5. Ustalenie dla dzieci form, okresu udzielania i wymiaru godzin w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Dyrektor

Niezwłocznie po uzyskaniu informacji od rodziców, nauczycieli lub specjalistów

6. Prowadzenie i dokumentowanie wspomagania i korygowania rozwoju dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Cały rok szkolny

7. Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom.

 

 

 

Nauczycielki grup starszej
i mieszanej

 

 

Kwiecień/ Maj 2018

 

2. Poszerzanie oferty przedszkola, rozwijanie zainteresowań

1. Organizowanie zajęć dla dzieci uzdolnionych: plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych – stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych dla dzieci uzdolnionych.

 

 

Dyrektor
i nauczycielki

 

 

Według potrzeb

Obszar: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku

 

1. Promocja przedszkola i system obiegu informacji.

1. Zbieranie ofert przekazywanie informacji do grup i organizacja udziału w konkursach zewnętrznych.

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Według ofert

2.Informacje o przedszkolu na stronie internetowej.

Sylwia Błaut przy współpracy
z nauczycielami

Cały rok szkolny

3. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla nauczycieli, rodziców: 

- ogłoszenia,

- inne.

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Cały rok szkolny

 

2. Działania na rzecz środowiska.

 

1. Udział w akcjach charytatywnych.

 

 

Nauczycielki grup

 

Cały rok szkolny

 

3. Współpraca
z rodzicami
i wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci.

1. Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami.

 

Nauczycielki grup

 

Wrzesień 2018

2. Zebrania z rodzicami – poznanie oczekiwań rodziców, wybór trójek grupowych.

 

Nauczycielki grup

 

Wrzesień 2018

3. Spotkanie trójek grupowych, ustalenie rady rodziców i planów jej działań oraz spotkań z dyrektorem

 

Dyrektor

Rodzice

 

Wrzesień 2018

4. Zajęcie otwarte dla rodziców.

Nauczycielki grup

W terminach ustalonych przez nauczycieli

5. Zamieszczanie na bieżąco na tablicach informacyjnych i stronie internetowej informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu.

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Cały rok szkolny

6. Udzielanie informacji rodzicom o postępach dzieci oraz ich zachowaniu.

 

Nauczycielki grup

 

Według potrzeb

7. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie materiałów dla rodziców na stronie internetowej.

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

Cały rok szkolny

8. Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola.

 

Nauczycielki grup

Dyrektor Zespołu

 

Cały rok szkolny

9. Dokumentowanie współpracy z rodzicami: 

- plan współpracy,

-listy obecności na zebraniach,

- prowadzenie zeszytu kontaktów z rodzicami

- pozyskanie zgody rodziców dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz innych przewidzianych przepisami prawa.

 

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

5. Współpraca
z instytucjami
i innymi podmiotami środowiska.

1. Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie.

 

Dyrektor Zespołu

 

Wrzesień 2018

2. Kontynuowanie współpracy ze szkołą podstawową: 

-  udział w różnych uroczystości,

- wycieczka dzieci sześcioletnich do szkoły – poznanie budynku, udział w lekcji. 

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

Rok szkolny

3. Realizacja cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi – rozwijanie zainteresowań dzieci oraz inspirowanie do zabaw i zajęć, np.: 

- strażak,

- policjant,

-  weterynarz/lekarz

Itp.

 

 

 

Nauczycielki grup

 

 

W zależności od realizowanej tematyki kompleksowej

4. Współpraca z biblioteką:

 -poznanie biblioteki, jej funkcji i zasad korzystania, 

-udział w zajęciach bibliotecznych.

 

 

Nauczycielki grup

 

 

Cały rok szkolny

5. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistami

 

Nauczycielki grup

 

Według potrzeb

6. Nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Łyszkowicach i ze Szkołą Integracyjną w Waganowicach.

Nauczycielki poszczególnych grup

Cały rok szkolny

10. Współpraca z Zespołem Szkół w Piotrkowicach Małych

Nauczycielki grupy "Żuczki"

Oddział

Cały rok szkolny

 

 

Opracowały:

v-c dyrektor Zespołu i Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego w Niegardowie
z Oddziałem w Piotrkowicach Małych

 

 

Plan został zatwierdzony do realizacji na rok szkolny 2018/2019 dn. 30.08.2018 r.

 

mgr Ewelina Kozioł

mgr Urszula Podwiązka

mgr Sylwia Błaut

mgr Małgorzata Jacak

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • OFERTA EDUKACYJNA
 
 
 
W przedszkolu staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości
i prawidłowych postaw moralno-społecznych.
 
 
 
 
W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:
 
 
- rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
 
 
- różnorodną aktywność twórczą dziecka,
 
 
- zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
 
 
- możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 
 
- interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.
 
 
 
 
W ciągu roku szkolnego organizujemy wiele imprez okolicznościowych oraz uroczystości. Bierzemy również udział w licznych wydarzeniach środowiskowych. 
 
Dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim).
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

PRZEDSZKOLE OFERUJE RÓŻNEGO RODZAJU IMPREZY I ZABAWY INTEGRACYJNE, m.in.:
 
 
 
 
- Udział dzieci w Gminnych Dożynkach oraz Dożynkach Parafialnych,
 
 
- Andrzejki,
 
 
- Dzień Babci i Dziadka,
 
 
- Bal karnawałowy,
 
 
- Powitanie wiosny,
 
 
- Dzień Mamy i Taty - piknik rodzinny,
 
 
- Dzień Dziecka,
 
 
- Pożegnanie 6-latków,
 
 
- Wycieczki intergacyjne wraz z rodzicami...
 
 
 
 

 

 • UCZESTNICZYMY W RÓŻNYCH AKCJACH:             
 
 
- Sprzątanie Świata
 
- Święto Ziemi
 
- Cała Polska Czyta Dzieciom
 
- Kubusiowi Przyjaciele Natury
 
- Zbiórka nakrętek dla chorych dzieci
 
- Zbiórka zużutych baterii
 
- Góra grosza...
 
 
 
 • Ponadto organizujemy:
 
- Dni adaptacyjne dla dzieci i rodziców
 
- Zajęcia otwarte dla rodziców
 
- Wycieczki edukacyjne i krajoznawcze
 
- Wyjazdy do teatrów do Krakowa
 
- Wyjazdy na spektakle teatralne i premiery bajek do Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach
 
- Bezpośredni kontakt ze sztuką w wykonaniu profesjonalistów, którzy odwiedzą nas ze swoimi sztukami teatralnymi w przedszkolu
 
- Spotkania z ludźmi różnych zawodów m.in.: z policjantem, lekarzem, strażakiem, panią z biblioteki, leśnikiem itp.
 
 
 • SYSTEMETYCZNIE WSPÓŁPRACUJEMY Z :
 
 
- Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Proszowicach, która zapewnia fachową pomoc naszym wychowankom i ich rodzicom
 
- Szkołą Podstawową w Niegardowie w celu integracji przyszłych i obecnych uczniów 
 
- Ośrodkiem Zdrowia w Niegardowie - w promocji zachowań prozdrowotnych
 
- Komisariatem Policji - propagowanie bezpieczeństwa wśród najmłodszych
 
- Biblioteką - aby szerzyć czytelnictwo wśród dzieci
 
- Przedszkolem Samorządowym w Wierzbnie
 
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koniuszy
 
- Centrum Kultuy i Wypoczynku w Proszowicach
 
- Zespołem Szkół w Piotrkowicach Małych
 
- Domem Pomocy Społecznej w Proszowicach
 
- Klubem Miłośników Przyrody RZEKOTKA w Piotrkowicach Małych
 
 

 
 
 
 
Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków realizujemy cały szereg programów:
 
 
  Program wychowania przedszkolnego NASZE PRZEDSZKOLE  Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz Wiesławy Żaby - Żabińskiej
 
 
 
W bieżącym roku  szkolnym realizujemy program "Czyste Powietrze" organizowany przez Fundację Nasza Ziemia.

 

 

 

 
 
 
 
Uatrakcyjniamy zajęcia elemantami pedagogiki zabawy.
Wykorzystujemy metody aktywizującei wspomagamy je metodą C. Freineta.
Stosujemy metodę terapii psychoruchowej Weroniki Sherborne.
Kreujemy rozwój fizyczny dzieci poprzez stosowanie nowych metod - Rudolfa Labana, Carla Orffa
i metody Kniesów. Pracujemy metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metodą Iwony Majchrzak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE DLA NAS JEST, ABY NASZE PRZEDSZKOLAKI BYŁY:
 
 
 
 
 
- zdrowe i szczęśliwe;
 
- bezpieczne, wrażliwe i kochające;
 
- myślące i twórcze;
 
- otwarte i pewne siebie;
 
- preferujące prawdę i dobro.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-11